Świadczenia dla członków związku

Członkowie NSZZ „Solidarność” w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zgodnie z prawem związkowym otrzymują w określonych sytuacjach następujące świadczenia:

 1. Zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka – członkowi Związku, na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone martwe), w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości – 700 PLN;
 2. Zasiłek z tytułu adopcji dziecka – członkowi Związku, na każde adoptowane dziecko – 700 PLN;
 3. Zasiłek z tytułu śmierci członka Związku wypłacany przez organizację zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku – 400 PLN;
 4. Zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny wypłacany wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek – 350 PLN
 5. Świadczenie z tytułu przejścia na emeryturę lub z tytułu skorzystania z Programów Dobrowolnych Odejść – członkowi Związku, pod warunkiem nieprzerwanej przynależności do NSZZ „Solidarność” min. 10 lat przed odejściem – 500 PLN;
 6. Świadczenie z tytułu przejścia na emeryturę – członkowi Związku, w przypadku przynależności do NSZZ „Solidarność” krócej niż 10 lat przed odejściem –100 PLN;
 7. Zapomoga bezzwrotna w przypadku trudnej sytuacji chorobowo – losowej członka Związku – 500 PLN;
 8. Zapomoga zwrotna udzielana zgodnie z Regulaminem Kasy Pomocy Członkom Związku NSZZ „Solidarność” w ENEA Wytwarzanie do wysokości max – 2200 PLN;
 9. Świadczenie z tytułu uczestnictwa członka Związku w imprezie integracyjnej tzw. „ogniskowe”- 100 PLN;
 10. Świadczenie zdrowotne 8 Marca – 200 PLN;
 11. Dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Związek.

Uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych przez członka Związku  w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów – akt urodzenia, akt zgonu (dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.
Wysokość zasiłków wymienionych powyżej ustala władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym że kwoty najniższe ustalone dla każdego z tych zasiłków nie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.
Prawo do zasiłków związkowych przysługuje członkowi NSZZ „Solidarność” po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do Związku.